It feest fan de dûnsjende migge

Ergens hiel fier fuort, is it hollebolle beammebosk. Yn de hollebolle beammen wenje de ikeltsjeminsken. En de ikeltsjeminskenha wer ikeltsje bern.

Het prentenboekIt feest fan de dûnsjende miggevan Berber Koning en Lize Bakker (uitgegeven in Eigen beheer)is BoekStarts Keuze voor de maand juli/augustus 2024.

Voor kleuters vanaf 4 jaar

Molly, Aukje & Jelmer

Molly de hazze is gek op ferstopperke dwaan. Mar har freonenwitte net sa goed hoe’t dat spultsje moat…

Het prentenboekMolly, Aukje & JelmervanCatherine Rayner (uitgeverij Afûk)is BoekStarts Keuze voor de maand juni 2024.

Voor peuters vanaf 3 jaar.

Kwek kwek minemijn

Yn dizze útjefte steaneallegear bisteferskes ie Hindrik fan der Meer makke foar de Fryske radio. / In dit liedjesboek vind je allerlei kinderliedjes die Hindrik van der Meer maakte voor de Friese radio. Voor peuters vanaf 3 jaar.

De letterfretter

Een zonnebadende papegaai, een goudduif en een slaperige rups, de letterfretter komt allerhande beesten tegen op zijn reis door Friesland.

Hij is op zoek naar Friese klinkers, zo als de Â, de OA, de II en al die anderen, want daar is hij gek op. Volg de letterfretter op zijn reis en leer spelenderwijze alle Friese klinkers en de allermooiste Friese woorden.

InDe Letterfretterstaan 47 gedichten vol taalrijkdom, maar ook met humor, dat is Lida Dykstra wel toevertrouwd. Dat alle klinkers die in het Fries voorkomen in dit boek systematisch op een rijtje staan, maakt vanDe Letterfrettereen nieuwe klassieker die in geen enkele boekenkast mag ontbreken.

It hûs fan Simen

Simen Slak is grutsk op syn hûs. Foaral op de bûtenkant. Binnen is it mar saai. Der moat wat moais, wat fijns yn komme, fynt Simen. Mar wêr fynst dat? Voor kleuters vanaf 4 jaar.