Molly, Aukje & Jelmer

Molly de hazze is gek op ferstopperke dwaan. Mar har freonenwitte net sa goed hoe’t dat spultsje moat…

Het prentenboekMolly, Aukje & JelmervanCatherine Rayner (uitgeverij Afûk)is BoekStarts Keuze voor de maand juni 2024.

Voor peuters vanaf 3 jaar.

Kwek kwek minemijn

Yn dizze útjefte steaneallegear bisteferskes ie Hindrik fan der Meer makke foar de Fryske radio. / In dit liedjesboek vind je allerlei kinderliedjes die Hindrik van der Meer maakte voor de Friese radio. Voor peuters vanaf 3 jaar.