Kwek kwek minemijn

Yn dizze ├║tjefte steaneallegear bisteferskes ie Hindrik fan der Meer makke foar de Fryske radio. / In dit liedjesboek vind je allerlei kinderliedjes die Hindrik van der Meer maakte voor de Friese radio. Voor peuters vanaf 3 jaar.